PROTOCOL FASE II DEL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA PELS CENTRES EDUCATIUS

PROTOCOL PER A LA FASE II DEL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA PER ALS CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

ACTIVITATS EDUCATIVES DE CARÀCTER PRESENCIAL ALS CENTRES EDUCATIUS

A partir de dia 27 de maig es duran a terme les activitats presencials següents a tots els centres:

 • Tutories d’orientació o de matèria per a l’alumnat de 2n curs dels cicles d’FP, 2n de Batxillerat, 4t d’ESO, darrer curs dels ensenyaments de règim especial i 6è curs d’Educació Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim 5 alumnes.
 • Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials.
 • En aquests centres, cas d’haver més sol·licituds que la ràtio permesa, els titulars dels centres establiran els criteris per a la incorporació de l’alumnat, sempre donant preferència a les famílies amb dificultats de conciliació, vulnerabilitat socioeconòmica i en situacions de protecció del menor.
 • La direcció dels centres organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes, i determinarà el professorat que ha d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que s’estableixin, exclusivament per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors. La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s’atendrà a l’establert a l’annex VI.
 • Durant aquesta fase el professorat que ha d’acudir al centre per dur a terme activitats educatives presencials amb l’alumnat, ha d’estar informat dels espais que podrà utilitzar amb l’alumnat i seguir les pautes marcades per la direcció del centre d’acord amb les mesures establertes als annexos.

Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears.

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada

 • El personal docent, personal auxiliar o personal no docent emprarà una màscara higiènica, a ser possible reutilitzable i un pantalla de protecció facial a l’hora de realitzar activitats de cures (canvis de bolquers, neteja de vòmits, etc.) i en cas de contacte estret.
 • Evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professorat o personal no docent disposarà del seu propi material.
 • No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.
 • Per evitar aglomeracions, les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en cas de necessitat o indicacions del professorat, personal no docent o equip directiu, complint les mesures de prevenció i higiene.
 • S’ha de garantir la separació mínima de 2 metres entre persones (professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula.

Seguint el protocol de desescalada dels centres educatius de les Illes Balears, el centre ha d’oferir la possibilitat d’assistir a tutories  d’orientació o materia al alumnes de  6è curs d’Educació Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim 5 alumnes.

La tutora de 6è passarà la informació pertinent per a què cada família confirmi si està interessada o no.

La direcció

PROTOCOLO PARA  LA FASE II DEL PROCESO DE DESESCALADA PROGRESIVA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

A partir del día 27 de mayo se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes en todos los centros:

 • Tutorías de orientación o de materia para el alumnado de 2º curso de los ciclos de FP, 2º de Batxillerato, 4t de la ESO, último curso de los cursos de régimen especial y 6º curso de Educación Primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo 5 alumnos.
 • Se dará preferencia al alumnado que haya sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales.
 • En estos centros, en caso de haber más solicitudes que la ratio permitida, los titulares de los centros establecerán los criterios para la incorporación del alumnado, siempre dando preferencia a las familias con dificultades de conciliación, vulnerabilidad socioeconómica y en situaciones de protección del menor.
 • La dirección de los centros organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas, y determinará el profesorado que tiene que acudir presencialmente a los centros, en los días y horas que se establecen, exclusivamente para la realización de las tareas indicadas en los puntos anteriores. La incorporación del profesorado vulnerable al COVID-19 se atendrá a lo establecido en el anexo VI.
 • Durante esta fase el profesorado que tiene que acudir al centro para llevar a cabo actividades educativas presenciales con el alumnado, tiene que estar informado de los espacios que podrá utilizar con el alumnado y seguir las pautas marcadas por la dirección del centro de acuerdo con las medidas establecidas en los anexos.

Medidas de protección individual, colectiva y control sanitario en los centros educativos de las Islas Baleares.  

FASE 2 o intermedia y FASE 3 o avanzada

 • El personal docente, personal auxiliar o personal no docente utilizará una mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable y una pantalla de protección facial a la hora de realizar actividades de cuidado (cambio de pañales, limpieza de vómitos, etc.) y en caso de contacto estrecho.
 • Evitar compartir objetos de  uso personal (bolígrafos, pinturas, tijeras, etc.). Cada alumno/a, profesorado o personal no docente dispondrá de su propio material.
 • No se pueden llevar de casa juguetes o otros objetos no autorizados por el centro.
 • Para evitar aglomeraciones, las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicaciones del profesorado, personal no docente o equipo directivo, cumpliendo con las medidas de prevención e higiene. Se tiene que garantizar la separación mínima de 2 metros entre personas (profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, proveedores y visitantes) en todas las actividades que lo permitan, incluidas las entradas y salidas del aula.

Siguiendo el protocolo de desescalada de los centros educativos de las Islas Baleares, el centro tienen que ofrecer la posibilidad de asistir a tutorías de orientación o materia a los alumnos de 6º curso de Educación Primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo 5 alumnos.

La tutora de 6º pasará la información pertinente para que cada família confirmi¡e si está interesada o no.

La direcció

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *