Missió, Visió i Valors

El CEIP Cas Serres és un centre d’educació infantil i de primària d’una línia. Es troba al barri de Cas Serres a la ciutat d’Evissa.

Som una escola aconfessional, amb voluntat de respectar el pluralisme ideològic de la societat, excloent qualsevol tipus de propaganda religiosa.

La llengua vehicular del centre és la catalana.

El CEIP Cas Serres té com a missió promoure la formació de qualitat, integradora, solidària i no discriminatòria i que respecti els principis democràtics de la nostra societat. Amb aquesta perspectiva: 

 • S’afavoreix l‘aprenentatge significatiu, interdisciplinar i actiu, desenvolupant d’aquesta manera la iniciativa, la creativitat, la capacitat d’observació, d’investigació i de crítica.
 • Es respecten els diversos ritmes d’aprenentatge, així com les diferents necessitats educatives i motivacions dels infants, i s’ajuda a cada alumne a descobrir i potenciar les seves capacitats i habilitats físiques, intel·lectuals i afectives, aconseguint les competències necessàries pel seu futur personal i professional.
 • S’educa en la dimensió social potenciant la capacitat de convivència, promovent la inserció en el nostre món de manera responsable, constructiva i fraterna.
 •  Es reconeix la llengua catalana pròpia de les Illes Balears com a tret d’identitat de la nostra comunitat i de les Pitiüses, potenciant el seu ús com a llengua vehicular i d’aprenentatge del centre.
 • Es desenvolupa una metodologia didàctica profundament humana, oberta i flexible, conseqüent amb els objectius educatius que la nostra escola persegueix.
 • es fomenta l’esperit de col·labotació, participació i comunicació amb les institucions del nostre entorn.
 • S‘implica a tota la comunitat educativa, i molt especialment a les famílies, i altres institucions en la tasca comuna d’educar. 

Pel desenvolupament de la Missió i la consecució de la Visió, emfatitzem com a motors de la nostra actuació els principis i valors següents:

 • La prioritat per la persona, el respecte per a un mateix i pels altres.
 • La multiculturalitat i la diversitat, com a fet enriquidor de la persona i de la societat.
 • L’educació no competitiva, fonamentada en la superació personal, que potencii l’adquisició de valors i actituds com la solidaritat i la col·laboració amb els altres.
 • La comunicació, el treball col·laboratiu, l’esforç i la responsabilitat com a eines necessàries per aconseguir una educació de qualitat.
 • El diàleg i la no violència com a forma de relació entre persones i col·lectius.
 • El foment de la lectura, com a eina bàsica d’aprenentatge i comunicació.
 • L’actitud crítica des del coneixement, oberta a les innovacions i a l’aprenentatge, i positiva envers les manifestacions artístiques i culturals pròpies i alienes.
 • La sensibilitat i el respecte pel patrimoni lingüístic i cultural d’Eivissa i una actitud positiva envers l’ús de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.
 • L’actitud ecològica i el respecte al medi natural, contribuint a la seva defensa, conservació i millora.
 • La coherència amb els valors compartits des de la llibertat i l’esperit crític animarà la nostra tasca educativa.

Volem que se’ns reconegui com un centre educatiu de referència:

 • Obert, acollidor, alegre i de tracte personal;
 • Democràtic i participatiu, que potencia el treball col·laboratiu i la col·laboració dels sectors i institucions implicades en la tasca educativa;
 • Integrador en la diversitat i multiculturalitat;
 • Respectuós amb el medi ambient;
 • Obert a l’entorn social, oferint serveis i activitats que responguin a les necessitats de la comunitat educativa;
 • Que promou la cultura i la llegua pròpia;
 • Amb unes infraestructures, estratègies pedagògiques i recursos adients al segle XXI;
 • I que cerca la millora contínua, mitjançant la revisió, valoració i actualització en la nostra tasca educativa.