Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2020-2021 i quota material.

Benvolgudes famílies:

Sabedores dels beneficis econòmics del Programa de Reutilització de Llibres pels pares i mares, vos informem que el CEIP Cas Serres continuarà l’any vinent oferint el Programa als alumnes de les famílies que puguin estar interessades de 1r a 6è.

Atenció: el termini per fer el pagament és el 26 de juny.

L’aportació que s’ha de pagar pels cursos de 1r i 2n és:   

    TOTAL A PAGAR:  100 € alumnes empadronats al municipi d’Eivissa.

                150 € si no estan empadronats al municipi.

Aquesta quantitat inclou: – el preu dels llibres, material didàctic e informàtic.

Si estau empadronats a l’Ajuntament d’Eivissa: 62 €

                    Si no estau empadronats al municipi d’Eivissa : 112 €

                      – La quota de material d’aula: 38 €

 

La quota que s’ha de pagar pels cursos de 3r , 4t, 5è i 6è és:

    TOTAL A PAGAR75 € alumnes empadronats al municipi d’Eivissa.                                                          125 € si no estan empadronats al municipi. 

Aquesta quantitat inclou: – el preu dels llibres, material didàctic e informátic

Si estau empadronats a l’Ajuntament d’Eivissa: 37 €

                    Si no estau empadronats al municipi d’Eivissa: 87 €

                      – La quota de material d’aula: 38 €

L’abonament s’ha de fer al número de compte següent per transferència o caixer automàtic, indicant:

CONCEPTE: Molt important no oblidar escriure el «Nom i llinatges de l’alumne i Curs» 

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA A L’ENTITAT LA CAIXA

        ES14 2100 0056 1102 0066 1953 (Titular: CEIP Cas Serres)

 

PAGAMENT PER CAIXER AUTOMÀTIC:

Per tal de poder fer el pagament a tercers per caixer automàtic en aquest compte, necessiten el codi següent: 0519025

La secretaria

 

Queridas familias:

Reconociendo los beneficios económicos que el Programa de Reutilización de Libros tiene para los padres y madres, les informamos que el CEIP Cas Serres continuará el curso que viene ofreciendo dicho Programa  a los alumnos de las familias que puedan estar interesadas.

Atención: el plazo para hacer el pago es el 26 de junio.

 La aportación a pagar para los cursos de 1º y 2º es

TOTAL A PAGAR:  100 € alumnos empadronados en el municipio de Ibiza

                                               150 € si no están empadronados en el municipio.

Esta cantidad incluye: – el precio de los libros, material didáctico e informático.

                  Si están empadronados en el Ayuntamiento de Ibiza: 62 €

                  Si no están empadronados en el municipio de Ibiza: 112 €

                  – La cuota de material de aula: 38 €

 

    La aportación a pagar para los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º es:

    TOTAL A PAGAR: 75 € alumnos empadronados en el municipio d’Eivissa.

                    125 € si no están empadronados en el municipio.

Esta cantidad incluye:  – el precio de los libros, material didáctico e informático.

Si estáis empadronados en el Ayuntamiento de Ibiza: 37€.

                    Si no estáis empadronados en el municipio de Ibiza: 87€.

– La cuota de material de aula: 38 €

 

El pago se tiene que hacer en el número de cuenta siguiente por transferencia o cajero automático, indicando:  

CONCEPTO: Muy importante escribir el “Nombre y apellidos del alumno y Curso” 

    PAGO POR TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD LA CAIXA: 

        ES14 2100 0056 1102 0066 1953 (Titular: CEIP Cas Serres)

 

PAGO POR CAJERO AUTOMÁTICO:

Para poder realizar el pago a terceros por cajero en esta cuenta, necesitan el siguiente código: 0519025

La secretària

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE SANT JOSEP AL NOSTRE CENTRE

L’Ajuntament de Sant Josep ens ha concedit una subvenció de 90 €, a través de la convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen Educació Primària i Secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de Reutilització de Llibres, empadronat al municipi de Sant Josep de Sa Talaia, curs 2019-2020.

PLACES VACANTS AL CEIP CAS SERRES CURS 2020-2021

A continuació podeu trobar la oferta de places vacants per al curs 20/21.

Aprofitam per recordar-vos que podreu presentar les sol·licituds telemàticament del 1 al 12 de juny.

Procés: Admissió EI i EP

  Oferta Reserva interna Previsió matrícula Vacants
CEIP CAS SERRES(07001435)
4t EI (Continuada matí) 1 grup
20 0 0 20
CEIP CAS SERRES(07001435)
5è EI (Continuada matí) 2 grups
40 29 29 11
CEIP CAS SERRES(07001435)
6è EI (Continuada matí) 1 grup
20 18 18 2
CEIP CAS SERRES(07001435)
1r EP (Continuada matí) 1 grup
23 20 20 3
CEIP CAS SERRES(07001435)
2n EP (Continuada matí) 1 grup
23 19 19 4
CEIP CAS SERRES(07001435)
3r EP (Continuada matí) 1 grup
23 21 21 2
CEIP CAS SERRES(07001435)
4t EP (Continuada matí) 1 grup
22 22 22 0
CEIP CAS SERRES(07001435)
5è EP (Continuada matí) 1 grup
23 18 18 5
CEIP CAS SERRES(07001435)
6è EP (Continuada matí) 1 grup
22 22 22 0
TOTAL 216 169 169  

 

PROTOCOL FASE II DEL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA PELS CENTRES EDUCATIUS

PROTOCOL PER A LA FASE II DEL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA PER ALS CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

ACTIVITATS EDUCATIVES DE CARÀCTER PRESENCIAL ALS CENTRES EDUCATIUS

A partir de dia 27 de maig es duran a terme les activitats presencials següents a tots els centres:

 • Tutories d’orientació o de matèria per a l’alumnat de 2n curs dels cicles d’FP, 2n de Batxillerat, 4t d’ESO, darrer curs dels ensenyaments de règim especial i 6è curs d’Educació Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim 5 alumnes.
 • Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials.
 • En aquests centres, cas d’haver més sol·licituds que la ràtio permesa, els titulars dels centres establiran els criteris per a la incorporació de l’alumnat, sempre donant preferència a les famílies amb dificultats de conciliació, vulnerabilitat socioeconòmica i en situacions de protecció del menor.
 • La direcció dels centres organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes, i determinarà el professorat que ha d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que s’estableixin, exclusivament per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors. La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s’atendrà a l’establert a l’annex VI.
 • Durant aquesta fase el professorat que ha d’acudir al centre per dur a terme activitats educatives presencials amb l’alumnat, ha d’estar informat dels espais que podrà utilitzar amb l’alumnat i seguir les pautes marcades per la direcció del centre d’acord amb les mesures establertes als annexos.

Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears.

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada

 • El personal docent, personal auxiliar o personal no docent emprarà una màscara higiènica, a ser possible reutilitzable i un pantalla de protecció facial a l’hora de realitzar activitats de cures (canvis de bolquers, neteja de vòmits, etc.) i en cas de contacte estret.
 • Evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professorat o personal no docent disposarà del seu propi material.
 • No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.
 • Per evitar aglomeracions, les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en cas de necessitat o indicacions del professorat, personal no docent o equip directiu, complint les mesures de prevenció i higiene.
 • S’ha de garantir la separació mínima de 2 metres entre persones (professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula.

Seguint el protocol de desescalada dels centres educatius de les Illes Balears, el centre ha d’oferir la possibilitat d’assistir a tutories  d’orientació o materia al alumnes de  6è curs d’Educació Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim 5 alumnes.

La tutora de 6è passarà la informació pertinent per a què cada família confirmi si està interessada o no.

La direcció

PROTOCOLO PARA  LA FASE II DEL PROCESO DE DESESCALADA PROGRESIVA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

A partir del día 27 de mayo se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes en todos los centros:

 • Tutorías de orientación o de materia para el alumnado de 2º curso de los ciclos de FP, 2º de Batxillerato, 4t de la ESO, último curso de los cursos de régimen especial y 6º curso de Educación Primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo 5 alumnos.
 • Se dará preferencia al alumnado que haya sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales.
 • En estos centros, en caso de haber más solicitudes que la ratio permitida, los titulares de los centros establecerán los criterios para la incorporación del alumnado, siempre dando preferencia a las familias con dificultades de conciliación, vulnerabilidad socioeconómica y en situaciones de protección del menor.
 • La dirección de los centros organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas, y determinará el profesorado que tiene que acudir presencialmente a los centros, en los días y horas que se establecen, exclusivamente para la realización de las tareas indicadas en los puntos anteriores. La incorporación del profesorado vulnerable al COVID-19 se atendrá a lo establecido en el anexo VI.
 • Durante esta fase el profesorado que tiene que acudir al centro para llevar a cabo actividades educativas presenciales con el alumnado, tiene que estar informado de los espacios que podrá utilizar con el alumnado y seguir las pautas marcadas por la dirección del centro de acuerdo con las medidas establecidas en los anexos.

Medidas de protección individual, colectiva y control sanitario en los centros educativos de las Islas Baleares.  

FASE 2 o intermedia y FASE 3 o avanzada

 • El personal docente, personal auxiliar o personal no docente utilizará una mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable y una pantalla de protección facial a la hora de realizar actividades de cuidado (cambio de pañales, limpieza de vómitos, etc.) y en caso de contacto estrecho.
 • Evitar compartir objetos de  uso personal (bolígrafos, pinturas, tijeras, etc.). Cada alumno/a, profesorado o personal no docente dispondrá de su propio material.
 • No se pueden llevar de casa juguetes o otros objetos no autorizados por el centro.
 • Para evitar aglomeraciones, las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicaciones del profesorado, personal no docente o equipo directivo, cumpliendo con las medidas de prevención e higiene. Se tiene que garantizar la separación mínima de 2 metros entre personas (profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, proveedores y visitantes) en todas las actividades que lo permitan, incluidas las entradas y salidas del aula.

Siguiendo el protocolo de desescalada de los centros educativos de las Islas Baleares, el centro tienen que ofrecer la posibilidad de asistir a tutorías de orientación o materia a los alumnos de 6º curso de Educación Primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo 5 alumnos.

La tutora de 6º pasará la información pertinente para que cada família confirmi¡e si está interesada o no.

La direcció

JORNADES DE PORTES OBERTES

Estimades famílies, en aquesta època estaríem realitzant les jornades de portes obertes per a poder ajudar-vos en l’elecció de centre per als vostres fills en el pròxim curs. A causa de la situació que estem vivint, ja sabeu que és impossible que així sigui. Per això us oferim un vídeo de presentació de la nostra escola i alguns dels moments del nostre alumnat d’educació infantil (ambients, tallers, treball cooperatiu…) Esperem que us puguem ajudar i estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que us sorgeixi, una salutació.

 

Estimadas familias, en esta época estaríamos realizando las jornadas de puertas abiertas para poder ayudaros en la elección de centro para vuestros hijos en el próximo curso. Debido a la situación que estamos viviendo, ya sabéis que es imposible que así sea. Por ello os ofrecemos un vídeo de presentación de nuestra escuela y algunos de los momentos de nuestro alumnado de educación infantil (ambientes, talleres, trabajo cooperativo…) Esperamos que os podamos ayudar y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja, un saludo.

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

Bon dia famílies, tenim novetats sobre el procés d’escolarització, el qual aquest any de manera excepcional es realitzarà de manera telemàtica, podeu trobar més informació en el següent enllaç http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/novetats/…

Buenos días familias, tenemos novedades sobre el proceso de escolarización, el cual este año de manera excepcional se realizará de manera telemática, podéis encontrar más información en el siguiente enlace http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/novetats/…

GUIA BONES PRÀCTIQUES EN LES SORTIDES DELS INFANTS

Benvolgudes famílies,

Adjuntam una guia de bones pràctiques en les sortides dels infants durant l’estat d’alarma, juntament amb un vídeo explicatiu que ens ha fet arribar l’Ajuntament d’Eivissa.

Per veure el vídeo poden accedir al nostre Facebook

La direcció

Estimadas familias,

Adjuntamos una guía de buenas prácticas en las salidas de los niños durante el estado de alarma, juntamente con un video explicativo que nos ha hecho llegar el Ayuntamiento de Ibiza.

Para ver el video pueden acceder a nuestro Facebook

La dirección

 

TRÍPTIC IMPACTE CONFINAMENT

Benvolgudes famílies i alumnat,

Davant la situació d’excepcionalitat que vivim és necessari tenir en compte els efectes emocionals que el confinament pot tenir en l’alumnat, les famílies i en els professionals docents. Per aquest motiu us adjuntem un tríptic amb recomanacions i telèfons de suport que us poden servir.

Així mateix, davant la possibilitat d’alumnat en situacions de risc, de desprotecció o maltractament, us posem  a l’abast el telèfon d’ajuda a la infància i l’adolescència

ANAR 116111.

i el seu chat.anar.org que funciona de dilluns a diumenge de 10h a 00h, per tal que es pugui tenir un lloc on demanar ajuda en cas de necessitat.

Estimadas familias y alumnado,

Ante la situación de excepcionalidad que vivimos es necesario tener en cuenta los efectos emocionales que el confinamiento puede tener en el alumnado, las familias y en los profesionales docentes. Por este motivo os adjuntamos un tríptico con recomendaciones y teléfonos de apoyo que os pueden servir. 

Así mismo, ante la posibilidad de alumnado en situaciones de riesgo, de desprotección o maltrato, os ponemos  a disposición el teléfono de ayuda a la infancia y a la adolescencia

IR 116111.

y su chat.anar.org que funciona de lunes a domingo  de 10h a 00h, para que se pueda tener un lugar donde pedir ayuda en caso de necesidad.

PROGRAMA DIADA DE SANT JORDI 2020

Estimat alumnat de Cas Serres aquí us deixo el Pograma de la Diada de Sant Jordi 2020 que ha organitzat la Biblioteca Municipal. Hi ha contacontes, música…animau-vos que us encantarà!!!

Programació Diada de Sant Jordi