BUIDATGE ENQUESTA DE PRINCIPI DE CURS A LES FAMÍLIES

A continuació els informem del buidatge de les enquestes que us vam passar a totes les famílies perquè pogueu està assabentats dels resultats.

El total de famílies que van assistir a les reunions i respongueren a l’enquesta van ser 76 famílies,de les que un 71.2% van ser mares, un 16.4% pares, 8.2 % mare i pare i, finalment un 4.1% altres persones.

Les puntuacions sobre la informació rebuda a la reunió (puntuat de l’1, la més baixa i el 5, la més alta) va ser la següent:

 • Amb un 5: 65.3%
 • Amb un 4: 27.8%
 • Amb un 3: 4.2%
 • Amb un 2: 2.8%
 • Amb un 1: 0%

Les puntuacions sobre la Valoració de l’espai on s’ha realitzat la reunió (puntuat de l’1, la més baixa i el 5, la més alta) va ser la següent:

 • Amb un 5: 65.8%
 • Amb un 4: 26%
 • Amb un 3: 6.8%
 • Amb un 2: 1.4%
 • Amb un 1: 0%

Respecte a la Valoració de l’horari de la reunió amb el tutor/a (puntuat de l’1, la més baixa i el 5, la més alta) va ser la següent:

 • Amb un 5: 63%
 • Amb un 4: 26%
 • Amb un 3: 6.8%
 • Amb un 2: 2.7%
 • Amb un 1: 1.4%

Comentar que en aquest punt només 4 famílies han mostrat el seu interés en fer les reunions en horari de tarda. Tenint en compte que la majoria de famílies està d’acord amb l’horari establert, de moment quedarà igual pel curs vinent.  De totes maneres es continuarà passant l’enquesta a l’inici de cada curs escolar, pel que aquest pot estar sotmès a canvis.

A la pregunta, Considereu que la informació rebuda ha estat suficient? (puntuat de l’1, la més baixa i el 5, la més alta) va ser la següent:

 • Amb un 5: 62%
 • Amb un 4: 29.6%
 • Amb un 3: 7%
 • Amb un 2: 1.4%
 • Amb un 1: 0%

Com a suggeriments, valoracions i observacions, intentarem donar resposta a les qüestions plantejades a l’enquesta:

 1. Nos han comentado que son 15 niños en clase a mi me parece que son demasiados, aunque solo se relacionen entre ellos y con nadie mas del colegio me parece demasiados niños juntos.  El centre va fer el Pla de Contingència que va ser aprovat pel claustre, el Consell Escolar i Inspecció on quedava establert el número d’alumnes que hi hauria a cada curs.
 2. Tener cuidado con los peques en horas de entrada si se presenta lluvias que no tengan que esperar afuera asi evitamos aglomeraciones y resfrios (perdida de clases de 15 dias). Es tindrà en compte la suggerència i prendrem les mesures pertinents per a resguardar l’alumnat en cas de pluja però mantenint la seguretat de higiene i distància de seguretat.
 3. Sugiero que en la puerta de cada aula haya un bote de gel hidroalcohólico para las manos. A l’entrada  al centre, a les 9:00 hores, l’equip directiu prèn la temperatura a tot l’alumnat del centre i els hi posa gel hidroalcòlic abans de pujar a les aules, pel que tots els alumnes del centre entren amb les mans netes.

La direcció

A continuación les informamos del vaciado de las encuestas que les pasamos a todas las familias para que podáis estar informados de los resultados.

El total de familias que asistieron a las reuniones y respondieron la encuesta fueron  76 familias, de las que un 71.2% eran madres, un 16.4% padres, 8.2 % madre y padre y, finalmente un 4.1% otras personas.

Las puntuaciones sobre la información recibida en la reunión (puntuado del 1, la más baja y el 5, la más alta) ha sido la siguiente:

 • Con un 5: 65.3%
 • Con un 4: 27.8%
 • Con un 3: 4.2%
 • Con un 2: 2.8%
 • Amb un 1: 0%

Las puntuaciones sobre la Valoración del espai donde se ha realizado la reunión (puntuado del 1, la más baja y el 5, la más alta) ha sido la siguiente:

 • Con un 5: 65.8%
 • Con un 4: 26%
 • Con un 3: 6.8%
 • Con un 2: 1.4%
 • Con un 1: 0%

Respecto a la Valoración del horario de la reunión con el tutor/a (puntuado del 1, la más baja y el 5, la más alta) ha sido la siguiente:

 • Con un 5: 63%
 • Con un 4: 26%
 • Con un 3: 6.8%
 • Con un 2: 2.7%
 • Con un 1: 1.4%

Comentar que en este punto sólo 4 familias han mostrado interés en hacer las reuniones en horario de tarde. Teniendo en cuenta que la mayoría de familias está de acuerdo con el horario establecido, de momento quedará igual para el curso que viene. De todas maneras se continuará pasando la encuesta al inicio de cada curso escolar, por lo que puede estar sujeto a cambios.

A la pregunta, Consideráis que la información recibida ha sido suficiente? (puntuado del 1, la más baja y el 5, la más alta) ha sido la siguiente:

 • Con un 5: 62%
 • Con un 4: 29.6%
 • Con un 3: 7%
 • Con un 2: 1.4%
 • Con un 1: 0%

Como sugerencias, valoraciones y observaciones, intentaremos dar respuesta a les cuestiones planteadas a en la encuesta:

 1. Nos han comentado que son 15 niños en clase a mi me parece que son demasiados, aunque solo se relacionen entre ellos y con nadie mas del colegio me parece demasiados niños juntos.  El centro hizo el Plan de Contingencia que fue aprovado por el claustro, el Consejo Escolar e Inspección donde quedaba establecido el número de alumnos que habría en cada curso.
 2. Tener cuidado con los peques en horas de entrada si se presenta lluvias que no tengan que esperar afuera asi evitamos aglomeraciones y resfrios (perdida de clases de 15 dias). Se tendrá en cuenta las sugerencias y tomaremos las medidas pertinentes para resguardar el alumnado  en caso de lluvia pero manteniendo la seguridad de higiene y distancia de seguridad.
 3. Sugiero que en la puerta de cada aula haya un bote de gel hidroalcohólico para las manos. A la entrada  al centro, a les 9:00 horas, el equipo directivo toma la temperatura a todo el alumnado del centro y se les pone gel hidroalcólico antes de subir a las aulas, por lo que todos los alumnos del centro entran con las manos limpias.

La dirección

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *