PROTOCOL FASE II DEL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA PELS CENTRES EDUCATIUS

PROTOCOL PER A LA FASE II DEL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA PER ALS CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

ACTIVITATS EDUCATIVES DE CARÀCTER PRESENCIAL ALS CENTRES EDUCATIUS

A partir de dia 27 de maig es duran a terme les activitats presencials següents a tots els centres:

 • Tutories d’orientació o de matèria per a l’alumnat de 2n curs dels cicles d’FP, 2n de Batxillerat, 4t d’ESO, darrer curs dels ensenyaments de règim especial i 6è curs d’Educació Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim 5 alumnes.
 • Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials.
 • En aquests centres, cas d’haver més sol·licituds que la ràtio permesa, els titulars dels centres establiran els criteris per a la incorporació de l’alumnat, sempre donant preferència a les famílies amb dificultats de conciliació, vulnerabilitat socioeconòmica i en situacions de protecció del menor.
 • La direcció dels centres organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes, i determinarà el professorat que ha d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que s’estableixin, exclusivament per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors. La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s’atendrà a l’establert a l’annex VI.
 • Durant aquesta fase el professorat que ha d’acudir al centre per dur a terme activitats educatives presencials amb l’alumnat, ha d’estar informat dels espais que podrà utilitzar amb l’alumnat i seguir les pautes marcades per la direcció del centre d’acord amb les mesures establertes als annexos.

Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears.

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada

 • El personal docent, personal auxiliar o personal no docent emprarà una màscara higiènica, a ser possible reutilitzable i un pantalla de protecció facial a l’hora de realitzar activitats de cures (canvis de bolquers, neteja de vòmits, etc.) i en cas de contacte estret.
 • Evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professorat o personal no docent disposarà del seu propi material.
 • No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.
 • Per evitar aglomeracions, les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en cas de necessitat o indicacions del professorat, personal no docent o equip directiu, complint les mesures de prevenció i higiene.
 • S’ha de garantir la separació mínima de 2 metres entre persones (professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula.

Seguint el protocol de desescalada dels centres educatius de les Illes Balears, el centre ha d’oferir la possibilitat d’assistir a tutories  d’orientació o materia al alumnes de  6è curs d’Educació Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim 5 alumnes.

La tutora de 6è passarà la informació pertinent per a què cada família confirmi si està interessada o no.

La direcció

PROTOCOLO PARA  LA FASE II DEL PROCESO DE DESESCALADA PROGRESIVA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

A partir del día 27 de mayo se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes en todos los centros:

 • Tutorías de orientación o de materia para el alumnado de 2º curso de los ciclos de FP, 2º de Batxillerato, 4t de la ESO, último curso de los cursos de régimen especial y 6º curso de Educación Primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo 5 alumnos.
 • Se dará preferencia al alumnado que haya sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales.
 • En estos centros, en caso de haber más solicitudes que la ratio permitida, los titulares de los centros establecerán los criterios para la incorporación del alumnado, siempre dando preferencia a las familias con dificultades de conciliación, vulnerabilidad socioeconómica y en situaciones de protección del menor.
 • La dirección de los centros organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas, y determinará el profesorado que tiene que acudir presencialmente a los centros, en los días y horas que se establecen, exclusivamente para la realización de las tareas indicadas en los puntos anteriores. La incorporación del profesorado vulnerable al COVID-19 se atendrá a lo establecido en el anexo VI.
 • Durante esta fase el profesorado que tiene que acudir al centro para llevar a cabo actividades educativas presenciales con el alumnado, tiene que estar informado de los espacios que podrá utilizar con el alumnado y seguir las pautas marcadas por la dirección del centro de acuerdo con las medidas establecidas en los anexos.

Medidas de protección individual, colectiva y control sanitario en los centros educativos de las Islas Baleares.  

FASE 2 o intermedia y FASE 3 o avanzada

 • El personal docente, personal auxiliar o personal no docente utilizará una mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable y una pantalla de protección facial a la hora de realizar actividades de cuidado (cambio de pañales, limpieza de vómitos, etc.) y en caso de contacto estrecho.
 • Evitar compartir objetos de  uso personal (bolígrafos, pinturas, tijeras, etc.). Cada alumno/a, profesorado o personal no docente dispondrá de su propio material.
 • No se pueden llevar de casa juguetes o otros objetos no autorizados por el centro.
 • Para evitar aglomeraciones, las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicaciones del profesorado, personal no docente o equipo directivo, cumpliendo con las medidas de prevención e higiene. Se tiene que garantizar la separación mínima de 2 metros entre personas (profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, proveedores y visitantes) en todas las actividades que lo permitan, incluidas las entradas y salidas del aula.

Siguiendo el protocolo de desescalada de los centros educativos de las Islas Baleares, el centro tienen que ofrecer la posibilidad de asistir a tutorías de orientación o materia a los alumnos de 6º curso de Educación Primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo 5 alumnos.

La tutora de 6º pasará la información pertinente para que cada família confirmi¡e si está interesada o no.

La direcció

JORNADES DE PORTES OBERTES

Estimades famílies, en aquesta època estaríem realitzant les jornades de portes obertes per a poder ajudar-vos en l’elecció de centre per als vostres fills en el pròxim curs. A causa de la situació que estem vivint, ja sabeu que és impossible que així sigui. Per això us oferim un vídeo de presentació de la nostra escola i alguns dels moments del nostre alumnat d’educació infantil (ambients, tallers, treball cooperatiu…) Esperem que us puguem ajudar i estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que us sorgeixi, una salutació.

 

Estimadas familias, en esta época estaríamos realizando las jornadas de puertas abiertas para poder ayudaros en la elección de centro para vuestros hijos en el próximo curso. Debido a la situación que estamos viviendo, ya sabéis que es imposible que así sea. Por ello os ofrecemos un vídeo de presentación de nuestra escuela y algunos de los momentos de nuestro alumnado de educación infantil (ambientes, talleres, trabajo cooperativo…) Esperamos que os podamos ayudar y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja, un saludo.

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

Bon dia famílies, tenim novetats sobre el procés d’escolarització, el qual aquest any de manera excepcional es realitzarà de manera telemàtica, podeu trobar més informació en el següent enllaç http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/novetats/…

Buenos días familias, tenemos novedades sobre el proceso de escolarización, el cual este año de manera excepcional se realizará de manera telemática, podéis encontrar más información en el siguiente enlace http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/novetats/…

GUIA BONES PRÀCTIQUES EN LES SORTIDES DELS INFANTS

Benvolgudes famílies,

Adjuntam una guia de bones pràctiques en les sortides dels infants durant l’estat d’alarma, juntament amb un vídeo explicatiu que ens ha fet arribar l’Ajuntament d’Eivissa.

Per veure el vídeo poden accedir al nostre Facebook

La direcció

Estimadas familias,

Adjuntamos una guía de buenas prácticas en las salidas de los niños durante el estado de alarma, juntamente con un video explicativo que nos ha hecho llegar el Ayuntamiento de Ibiza.

Para ver el video pueden acceder a nuestro Facebook

La dirección

 

TRÍPTIC IMPACTE CONFINAMENT

Benvolgudes famílies i alumnat,

Davant la situació d’excepcionalitat que vivim és necessari tenir en compte els efectes emocionals que el confinament pot tenir en l’alumnat, les famílies i en els professionals docents. Per aquest motiu us adjuntem un tríptic amb recomanacions i telèfons de suport que us poden servir.

Així mateix, davant la possibilitat d’alumnat en situacions de risc, de desprotecció o maltractament, us posem  a l’abast el telèfon d’ajuda a la infància i l’adolescència

ANAR 116111.

i el seu chat.anar.org que funciona de dilluns a diumenge de 10h a 00h, per tal que es pugui tenir un lloc on demanar ajuda en cas de necessitat.

Estimadas familias y alumnado,

Ante la situación de excepcionalidad que vivimos es necesario tener en cuenta los efectos emocionales que el confinamiento puede tener en el alumnado, las familias y en los profesionales docentes. Por este motivo os adjuntamos un tríptico con recomendaciones y teléfonos de apoyo que os pueden servir. 

Así mismo, ante la posibilidad de alumnado en situaciones de riesgo, de desprotección o maltrato, os ponemos  a disposición el teléfono de ayuda a la infancia y a la adolescencia

IR 116111.

y su chat.anar.org que funciona de lunes a domingo  de 10h a 00h, para que se pueda tener un lugar donde pedir ayuda en caso de necesidad.

PROGRAMA DIADA DE SANT JORDI 2020

Estimat alumnat de Cas Serres aquí us deixo el Pograma de la Diada de Sant Jordi 2020 que ha organitzat la Biblioteca Municipal. Hi ha contacontes, música…animau-vos que us encantarà!!!

Programació Diada de Sant Jordi

LLIURAMENT DELS INFORMES D’AVALUACIÓ DEL 2n TRIMESTRE

Benvolgudes famílies,

Des del centre CEIP Cas Serres, volem informar-vos del procediment que es seguirà per lliurar els informes d’avaluació del 2n trimestre, tenint en compte l’actual situació.

Les famílies que, actualment, poden accedir al GESTIB, podran veure les notes dels seus fills o filles a partir del dimarts, 7 d’abril, a les 19:00h. Les famílies que no han pogut accedir al GESTIB, el dimecres 8 d’abril, durant el matí, rebran un e-mail amb els informes.

El mateix dimecres, dia 8 d’abril, els tutors i tutores de cada grup, es posaran en contacte amb les famílies per resoldre dubtes.

Esperem així, facilitar-vos l’accés a les notes del 2n trimestre.

Salutacions,

La direcció del centre.

 

Queridas familias,

Desde el centro CEIP Cas Serres, queremos informarles del procedimiento que seguiremos para entregar los informes de evaluación del 2ºtrimestre, atendiendo a la actual situación.

Las familias que actualmente puedan acceder al GESTIB, podrán ver las notas de sus hijos o hijas a partir del martes, 7 de abril, a las 19:00h. Las familias que no han podido acceder al GESTIB, el miércoles 8 de abril, recibirán un e-mail durante la mañana con los informes de evaluación.

El mismo miércoles, día 8 de abril, los tutores y tutoras de cada grupo, se pondrán en contacto con las familias para resolver dudas.

Esperamos así, facilitarles el acceso a las notas del 2º trimestre.

Saludos,

La dirección del centro.

PROCÈS D’ADCRIPCIÓ I ADMISSIÓ

Benvolgudes famílies,

Atesa la ampliació de l’estat d’alarma, queda ajornat el calendari que figura a l’annex 2 de la resolució relativa al procés d’adscripció i admissió que es va publicar al BOIB dia 14 de març. Després de les vacances de Pasqua, en funció de l’evolució de la situació, es publicarà una nova resolució amb un nou calendari.

La direcció del centre

Estimadas familias,

Dada la ampliación del estado de alarma, queda aplazado el calendario que figura en el anexo 2 de la resolución relativa al proceso de adscripción y admisión que se publicó en el BOIB día 14 de marzo. Después de las vacaciones de Pascua, en función de la evolución de la situación, se publicará una nueva resolución con un nuevo calendario.

La dirección del centro

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES PER A DONAR-SE D’ALTA AL GESTIB

Benvolgudes famílies:

Aquest curs 2.019 – 2.020 a partir del mes d’abril totes les famílies tindran activat l’accés a l’aplicació informàtica Gestib.

Amb l’aplicació podreu consultar informes i documents de l’alumne, justificar les faltes d’assistència i/o retards, consultar el calendari escolar i l’horari, rebre missatges,… És convenient que estigui segur/segura que hi pot accedir i en el cas que no vulgui/pugui fer-ne ús que ho comuniqui a la secretaria del centre per poder-ne tenir constància i trobar una solució.

Per tenir accés al Gestib necessiteu un usuari i una contrasenya.

El proper 1 d’abril rebreu un SMS amb el vostre usuari (la lletra e+DNI seguit de la lletra en minúscula. Per exemple, si el vostre DNI fos 46591356X, l’usuari seria e46591356x) i una contrasenya temporal.

Una vegada rebuda la contrasenya disposeu de 24h per canviar-la de les següents maneres:

Des de l’enllaç que apareix al vostre SMS:

http://tiny.cc/a83qkz

A aquest enllaç des d’un ordinador: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

Aquesta contrasenya té una validesa d’un any.

En el cas de no recordar-la o haver deixat passar les 24h per canviar-la, haureu d’omplir un formulari fent clic al botó “he oblidat contrasenya” del següent enllaç i se us tornarà a enviar un SMS amb una contrasenya nova que haureu de tornar a canviar abans de 24h. https://www3.caib.es/xestib/xestib/menu/indexFamilies?idioma=ca&familia=true 

ATENCIÓ: Només s’hi pot accedir amb un ordinador ja que a la versió mòbil no apareix el botó esmentat.

Una vegada tingueu l’usuari i la contrasenya ja podeu buscar GESTIB al buscador Google i introduir-ho a l’apartat famílies. Una vegada tingueu l’usuari i la contrasenya actives, ja podeu disposar de la versió mòbil.

Per qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb el centre al e-mail  ceipcasserres@ceipcasserres.org

Salutacions.

La direcció del centre

 

Queridas familias:

Este curso 2019 – 2020 a partir del mes de abril todas las familias tendrán activado el acceso a la aplicación informática Gestib.

Con la aplicación podrán consultar informes y documentos de nuestras alumnas y alumnos , justificar las faltas de asistencia y/o retrasos, consultar el calendario escolar y el horario, recibir mensajes, …

Es conveniente que esté seguro/segura que puede acceder y en el caso de que no quiera/pueda hacer uso que lo comunique a la secretaría del centro para poder tener constancia y encontrar una solución.

Para tener acceso al Gestib necesita un usuario y una contraseña.

El próximo 1 de abril recibirá un SMS con su usuario (la letra e + DNI seguido de la letra en minúscula. Por ejemplo si su DNI fuera 46591356X, el usuario sería e46591356x) y una contraseña temporal.

Una vez recibida la contraseña dispone de 24h para cambiarla de las siguientes maneras:

A este enlace desde un ordenador: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

Esta contraseña tiene validez de un año.
En el caso de no recordarla o haber dejado pasar las 24h para cambiarla, deberá rellenar un formulario haciendo clic en el botón “he olvidado contraseña” del siguiente enlace y se le volverá a enviar un SMS con una contraseña nueva que tendrá que volver a cambiar antes de 24h. https://www3.caib.es/xestib/xestib/menu/indexFamilies?idioma=ca&familia=true

ATENCIÓN: sólo se puede acceder con un ordenador ya que en la versión móvil no aparece el botón mencionado.

Una vez que tenga el usuario y la contraseña ya puede buscar GESTIB al buscador google e introducirlo en el apartado familias. Una vez que tenga el usuario y la contraseña activas, ya puede disponer de la versión móvil.

Para cualquier duda o aclaración contactar con el centro en el e-mail ceipcasserres@ceipcasserres.org

Un saludo.

La dirección del centro