OBERTURA DEL MENJADOR ESCOLAR / APERTURA DEL COMEDOR ESCOLAR

Benvolgudes famílies,
Avui s’ha començat a oferir el servei de menjador escolar al nostre centre.
Totes les famílies interessades podeu passar per secretaria (amb cita prèvia) on se us donarà tota la informació i els impressos corresponents per a poder utilitzar aquest servei.
La direcció
Estimadas familias,
Hoy se ha empezado a ofrecer el servicio de comedor escolar en nuestro centro.
Todas las familias interesadas podéis pasar por secretaria (con cita prèvia) donde se os dará toda la informació y los impresos correspondientes para poder utilizar este servicio.
La dirección
Inici del menjador escolar al CEIP Cas Serres

BUIDATGE ENQUESTA DE PRINCIPI DE CURS A LES FAMÍLIES

A continuació els informem del buidatge de les enquestes que us vam passar a totes les famílies perquè pogueu està assabentats dels resultats.

El total de famílies que van assistir a les reunions i respongueren a l’enquesta van ser 76 famílies,de les que un 71.2% van ser mares, un 16.4% pares, 8.2 % mare i pare i, finalment un 4.1% altres persones.

Les puntuacions sobre la informació rebuda a la reunió (puntuat de l’1, la més baixa i el 5, la més alta) va ser la següent:

 • Amb un 5: 65.3%
 • Amb un 4: 27.8%
 • Amb un 3: 4.2%
 • Amb un 2: 2.8%
 • Amb un 1: 0%

Les puntuacions sobre la Valoració de l’espai on s’ha realitzat la reunió (puntuat de l’1, la més baixa i el 5, la més alta) va ser la següent:

 • Amb un 5: 65.8%
 • Amb un 4: 26%
 • Amb un 3: 6.8%
 • Amb un 2: 1.4%
 • Amb un 1: 0%

Respecte a la Valoració de l’horari de la reunió amb el tutor/a (puntuat de l’1, la més baixa i el 5, la més alta) va ser la següent:

 • Amb un 5: 63%
 • Amb un 4: 26%
 • Amb un 3: 6.8%
 • Amb un 2: 2.7%
 • Amb un 1: 1.4%

Comentar que en aquest punt només 4 famílies han mostrat el seu interés en fer les reunions en horari de tarda. Tenint en compte que la majoria de famílies està d’acord amb l’horari establert, de moment quedarà igual pel curs vinent.  De totes maneres es continuarà passant l’enquesta a l’inici de cada curs escolar, pel que aquest pot estar sotmès a canvis.

A la pregunta, Considereu que la informació rebuda ha estat suficient? (puntuat de l’1, la més baixa i el 5, la més alta) va ser la següent:

 • Amb un 5: 62%
 • Amb un 4: 29.6%
 • Amb un 3: 7%
 • Amb un 2: 1.4%
 • Amb un 1: 0%

Com a suggeriments, valoracions i observacions, intentarem donar resposta a les qüestions plantejades a l’enquesta:

 1. Nos han comentado que son 15 niños en clase a mi me parece que son demasiados, aunque solo se relacionen entre ellos y con nadie mas del colegio me parece demasiados niños juntos.  El centre va fer el Pla de Contingència que va ser aprovat pel claustre, el Consell Escolar i Inspecció on quedava establert el número d’alumnes que hi hauria a cada curs.
 2. Tener cuidado con los peques en horas de entrada si se presenta lluvias que no tengan que esperar afuera asi evitamos aglomeraciones y resfrios (perdida de clases de 15 dias). Es tindrà en compte la suggerència i prendrem les mesures pertinents per a resguardar l’alumnat en cas de pluja però mantenint la seguretat de higiene i distància de seguretat.
 3. Sugiero que en la puerta de cada aula haya un bote de gel hidroalcohólico para las manos. A l’entrada  al centre, a les 9:00 hores, l’equip directiu prèn la temperatura a tot l’alumnat del centre i els hi posa gel hidroalcòlic abans de pujar a les aules, pel que tots els alumnes del centre entren amb les mans netes.

La direcció

A continuación les informamos del vaciado de las encuestas que les pasamos a todas las familias para que podáis estar informados de los resultados.

El total de familias que asistieron a las reuniones y respondieron la encuesta fueron  76 familias, de las que un 71.2% eran madres, un 16.4% padres, 8.2 % madre y padre y, finalmente un 4.1% otras personas.

Las puntuaciones sobre la información recibida en la reunión (puntuado del 1, la más baja y el 5, la más alta) ha sido la siguiente:

 • Con un 5: 65.3%
 • Con un 4: 27.8%
 • Con un 3: 4.2%
 • Con un 2: 2.8%
 • Amb un 1: 0%

Las puntuaciones sobre la Valoración del espai donde se ha realizado la reunión (puntuado del 1, la más baja y el 5, la más alta) ha sido la siguiente:

 • Con un 5: 65.8%
 • Con un 4: 26%
 • Con un 3: 6.8%
 • Con un 2: 1.4%
 • Con un 1: 0%

Respecto a la Valoración del horario de la reunión con el tutor/a (puntuado del 1, la más baja y el 5, la más alta) ha sido la siguiente:

 • Con un 5: 63%
 • Con un 4: 26%
 • Con un 3: 6.8%
 • Con un 2: 2.7%
 • Con un 1: 1.4%

Comentar que en este punto sólo 4 familias han mostrado interés en hacer las reuniones en horario de tarde. Teniendo en cuenta que la mayoría de familias está de acuerdo con el horario establecido, de momento quedará igual para el curso que viene. De todas maneras se continuará pasando la encuesta al inicio de cada curso escolar, por lo que puede estar sujeto a cambios.

A la pregunta, Consideráis que la información recibida ha sido suficiente? (puntuado del 1, la más baja y el 5, la más alta) ha sido la siguiente:

 • Con un 5: 62%
 • Con un 4: 29.6%
 • Con un 3: 7%
 • Con un 2: 1.4%
 • Con un 1: 0%

Como sugerencias, valoraciones y observaciones, intentaremos dar respuesta a les cuestiones planteadas a en la encuesta:

 1. Nos han comentado que son 15 niños en clase a mi me parece que son demasiados, aunque solo se relacionen entre ellos y con nadie mas del colegio me parece demasiados niños juntos.  El centro hizo el Plan de Contingencia que fue aprovado por el claustro, el Consejo Escolar e Inspección donde quedaba establecido el número de alumnos que habría en cada curso.
 2. Tener cuidado con los peques en horas de entrada si se presenta lluvias que no tengan que esperar afuera asi evitamos aglomeraciones y resfrios (perdida de clases de 15 dias). Se tendrá en cuenta las sugerencias y tomaremos las medidas pertinentes para resguardar el alumnado  en caso de lluvia pero manteniendo la seguridad de higiene y distancia de seguridad.
 3. Sugiero que en la puerta de cada aula haya un bote de gel hidroalcohólico para las manos. A la entrada  al centro, a les 9:00 horas, el equipo directivo toma la temperatura a todo el alumnado del centro y se les pone gel hidroalcólico antes de subir a las aulas, por lo que todos los alumnos del centro entran con las manos limpias.

La dirección

CONTINUEM AMB EL PROJECTE D’ESCACS AL CENTRE

Al nostre centre, tot i les mesures que s’han hagut d’adoptar en el nostre Pla de Contingència, continuem amb el projecte d’escacs que vam iniciar ja fa dos cursos, adaptant les sessions a les mesures de seguretat i higiene donades per la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Sanitat.

En nuestro cerntro, ciñéndonos a las medidas  de seguridad e higiene dadas por la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad reflejadas en nuestro Plan de Contingencia,  continuamos con el proyecto de ajedrez que iniciamos hace ya dos cursos, adaptando las sesiones a la situación actual.

BEQUES DE MENJADOR / BECAS DE COMEDOR

S’han publicat les beques de menjador d’aquest curs 2020-2021. La informació i la convocatòria la podeu trobar a la web del Servei de la Comunitat Educativa http://www.caib.es/…/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/
Les famílies interessades es poden descarregar la sol·licitud (Annex 2) i entregar-la al centre. El termini acaba el dimecres 21 d’octubre.
Se han publicado las becas de comedor de este curso 2020-2021. La información y la convocatoria la podéis encontrar en la web del Servei de la Comunitat Educativa http://www.caib.es/…/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/
Las familias interesadas se pueden descargar la sol·licitud (Anexo 2) y entregarla al centro. El plazo acaba el miércoles 21 de octubre.

INICI DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Estimades famílies,
Volem informar que el servei del menjador es posarà en marxa el proper dimarts, 13 d’octubre. L’horari será de 14:00 a 16:00 hores.
Els interessats hauran de comunicar-ho al centre i emplenar la documentació següent:
– Inscripció i domiciliació.
– Autorització recollida alumnat.
El preu del menjador, incloses les 2 hores de monitor, serà el següent:
– Usuaris fixes: 7.01 euros
– Usuaris esporàdics: 7.71 euros
Informar també que els usuaris que utilitzin el servei de forma esporàdica, ho hauran de comunicar abans de les 9:00 hores del dia que es vulgui utilitzar el menjador.
A l’enllaç següent trobaran el menú del mes d’octubre.
La direcció
Estimadas familias,
Queremos informarles que el servicio de comedor se podrá en funcionamiento el próximo martes, 13 de octubre. El horario será de 14:00 a 16:00 horas.
Los interesados tendrán que comunicarlo al centro y rellenar la siguiente documentación:
– Inscripción y domiciliación.
– Autoritzación recogida de alumnado.
El precio del comedor, incluídas las dos horas de comedor, será el siguiente:
– Usuarios fijos: 7.01 euros
– Usuarios esporádicos: 7.71 euros
Informar también que los usuarios que utilizan el servicio de forma esporádica, tendrán que comunicarlo antes de las 9:00 horas del día que se quiera utilizar el comedor.
En el siguiente enlace encontrarán el menú correspondiente al mes de octubre.
La dirección

INFORMACIÓ SOBRE LA JORNADA DE VAGA DE DIA 29 DE SETEMBRE

Benvolgudes famílies,
Els informem que el proper dimarts, dia 29 de setembre, hi ha convocada una jornada de vaga. Al centre hi haurà els serveis mínims establerts (directora, secretària i tres mestres). La resta de professorat pot no venir a l’escola.
La direcció
Estimadas familias,
Les informamos que el próximo dimats, día 29 de septiembre, se ha convocado una jornada de huelga. El centro tendrá los servicios mínimos establecidos (directora, secretària y tres maestros). El resto de profesorado puede no venir a la escuela.
La dirección

 

 

Reunió famílies amb tutors/es

Bona tarda!

Us adjuntam els horaris de les reunions amb les famílies que tindrem aquests propers dies. És important l’assistència ja que s’explicaran les mesures sanitàries  que es duran a terme durant aquest curs i els possibles dubtes. Us esperam!

Salutacions!.


¡Buenas tardes!

Os adjuntamos los horarios de las reuniones con las famílias que tendremos estos próximos días. Es importante la asistencia ya que se explicarán las medidas sanitarias que se llevarán a cabo durante el curso y las posibles dudas. ¡Os esperamos!

¡Saludos!

INFORMACIÓ FAMÍLIES CURS 2020-2021

Bon dia,

Al següent enllaç trobaran la informació més rellevant del Pla de Contingècia i les instruccions de Conselleria d’educació envers la normativa de la COVID-19 en els centres escolars.

És molt important que aquesta informació es tengui en compte per tal d’evitar problemes.

La direcció

Buenos días,

En el siguiente enlace encontrarán la información más relevante del Plan de Contingencia y las instrucciones de Conselleria de Educación sore la normativa de la COVID-19 en los centros escolares.

Es muy importante que esta información se tenga en cuenta para evitar problemas.

La dirección

 

Clicar aquest enllaç. Clicar este enlace

Infografia pla contingencia i instruccions conselleria

INICI DE CURS 2020-2021

Estimades famílies!

Setembre ja ha arribat i estam desitjant tornar a veure-us.

Aquest curs serà molt especial en molts de sentits però ara més que mai tornam amb molta il·lusió, ganes i emocions.

Com tots sabeu, cada dia és diferent i rebem diferents instruccions. La tornada enguany de dia 10 i 11 serà esglaonada. Per tant, us deixam a continuació el dies i els grups que començaran aquests dos dies.

Dijous 10:

 • Infantil (4t EI, 5è EI i 6è EI)
 • 1r Primària
 • 2n Primària.

Divendres 11:

 • Tots els grups d’Infantil
 • Tots els grus de Primària.

Ens veim aviat!

Recordau que per qualsevol dubte o aclariment ens podreu telefonar a l’escola (971303811) o al e-mail (ceipcasserres@ceipcasserres.org).


¡Queridas famílias!

Septiembre ya ha llegado y estamos deseando volver a veros.

Este curso será muy especial en muchos sentidos pero ahora más que nunca volvemos con mucha ilusión, ganas y emociones.

Como todos sabéis, cada día es diferente y recibimos diferentes instrucciones. La vuelta este año de día 10 y 11 será escalonada. Por tanto, os dejamos a continuación los días y los grupos que empezarán estos días.

Jueves 10:

 • Infantil (4t EI, 5è EI i 6è EI).
 • 1º de Primaria.
 • 2º de Primaria.

Viernes 11:

 • Todos los grupos de Infantil.
 • Todos los grupos de Primaria.

¡Nos vemos pronto!

Recordad que para cualquier duda o aclaración nos podéis encontrar en el teléfono del centro (971303811) o en el e-mail (ceipcasserres@ceipcasserres.org).